گام های هشتگانه تایملاین

برای شروع کار با جلسات تایملاین، ابتدا گام مورد نظر را انتخاب کنید تا درسها و جلسات برای شما نمایش داده شوند. ضروری است گامها و جلسات را به ترتیب بگذرانید.