ریدینگ R04-mini-p1

نمونه سوال table completion ریدینگ آیلتس
اسلاید 01

Questions 22-27
Complete the table below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer. Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

برای متن ریدینگ در منوی زیر روی نشان پی دی اف کلیک کن!

اسلاید 02

Uniform policy

Top


Management / Reception

- shirt (white or black) with logo
on ...22... - hotel jacket

Housekeeping / Maintenance
- white Bob Charles shirt with
company logo

اسلاید 03

Trousers/skirt -

Management / Reception

color: black
- supplied and fitted by the hotel

Housekeeping / Maintenance

- colour: .....23 .....

اسلاید 04

Management / Reception

Shoes - must not be 24

Housekeeping / Maintenance

----

اسلاید 05

Management / Reception

...25... must be worn by all staff members
while
at work

Housekeeping / Maintenance

----

اسلاید 06

Storage and laundering of uniform

Management / Reception

- keep in the locker behind the reception 

Housekeeping / Maintenance

- sign for clean uniform in ...26...


Damaged uniform - take to Ms Nichols (laundry)

 report to ...27

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حقوق محفوظ، سلف اوستادی، 1402

ویدیو ها

راهنما / پاسخنامه / متن نوشت

راهنمای یک

22 pocket
23 (navy) (blue)
24 open-toed
25 name badge
26 staff room
27 team leader

راهنمای دو
محتوایی موجود نیست
راهنمای سه
محتوایی موجود نیست

فایل نخست

لینکهای مربوط به این مطلب: