Grammar Plus
Advanced Grammar

Session 03

Vocabulary & Collocations

Week 03

تمرین روزانه گرامر پیشرفته
تمرین روز یکشنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد یکشنبه تا 23:59 روز دوشنبه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

تمرین روزانه گرامر پیشرفته
تمرین روز سه شنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد سه شنبه تا 23:59 روز چهارشنبه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

تمرین روزانه گرامر پیشرفته
آرشیو روز جمعه

از بامداد روز جمعه تا آخرین دقایق آن روز به آرشیو همه ی روزهای هفته برای تمرین دسترسی خواهید داشت.

تمرین روزانه گرامر پیشرفته
تمرین روز پنجشنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد پنجشنبه تا 23:59 روز جمعه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

سلف اُستادی، برای ساعاتی که در کلاس نیستی، با همان دقت و همان کیفیت!

خانه | صفحه اول دوره | کارت اعضا