برنامه هفتگی کلاسهای نیمه خصوصی

بسته به نوع ثبت نام خود، فشردگی برنامه تان، و با توجه به نظر استاد، یک یا چند مورد را انتخاب نمایید و در کلاس شرکت کنید:

فشرده - 2 تا 3 ماهه
استاندارد - 4 ماهه

کلاس نیمه خصوصی Reading

کلاس نیمه خصوصی Listening

کلاس نیمه خصوصی Writing

کلاس نیمه خصوصی Speaking

      •  

کلاس نیمه خصوصی Reading

کلاس نیمه خصوصی Listening

دو مهارت دیگر Writing & Speaking بلافاصله بعد از اتمام کلاسهای فوق (یعنی در حدود اوایل دیماه) آغاز می شوند.