قرارداد همکاری با مدرسان و مولفان

درود و احترام:

با توجه به لزوم شفاف سازی در همه ی تعاملات مالی و کاری، بخصوص در زمینه های درآمد و مالیات، از همه ی همکاران عزیز مولف و مدرس درخواست می کنیم قرارداد و فرم زیر را با دقت و حوصله بررسی و تکمیل نمایند. این قرارداد برای همکاری با سایتهای talkers.ir / talktic.ir / mobidars.ir لازم، اجرایی، و معتبر است.

معرفی پلن های همکاری

فرم همکاری مولف / مدرس

فرم زیر را تکمیل کنید و ارسال کنید. برای موارد استثنا یا انفرادی، قرارداد ضمیمه تهیه و منعقد می شود.