Vocabulary Plus
Advanced Vocabulary

Session 03

Vocabulary & Collocations

Week 03

تمرین روزانه واژگان پیشرفته
تمرین روز شنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد شنبه تا 23:59 روز یکشنبه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

تمرین روزانه واژگان پیشرفته
تمرین روز دوشنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد دوشنبه تا 23:59 روز سه شنبه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

تمرین روزانه واژگان پیشرفته
آرشیو روز جمعه

از بامداد روز جمعه تا آخرین دقایق آن روز به آرشیو همه ی روزهای هفته برای تمرین دسترسی خواهید داشت.

تمرین روزانه واژگان پیشرفته
تمرین روز چهارشنبه

این برنامه را میتوانید از 00:01 بامداد چهارشنبه تا 23:59 روز پنجشنبه مشاهده کنید. روز جمعه نیز به آرشیو کامل هفته دسترسی خواهید داشت…

سلف اُستادی، برای ساعاتی که در کلاس نیستی، با همان دقت و همان کیفیت!

خانه | صفحه اول دوره | کارت اعضا