برنامه هفتگی وبینارهای واژگان / گرامر

پذیرش به این وبینارها طبق برنامه ی هفتگی زیر و از دو روش امکان پذیر است:

پایه تا متوسط
متوسط تا پیشرفته

وبینار گرامر پایه و متوسط

وبینار واژگان پایه و متوسط

  •  

وبینار گرامر پیشرفته

وبینار واژگان پیشرفته